แนะนำสินค้ารุ่นต่างๆ ที่น่าสนใจให้แก่ผู้ใช้บริการในฐานะตัวแทนผลิตภัณฑ์อย่างไม่เป็นทางการขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขวางขึ้น ส่งเสริมความรู้ในผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีประกอบกับสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด